Barsak Eðtimi

Boþaltým ihtiyacýný kontrol edemeyen hastalara eðitim yoluyla normal boþaltým alýþkanlýðýnýn tekrar saðlanmasý için beslenmenin düzenlenmesi ve hijyenik bakýmý kapsayan iþlemlerdir.

Barsak eðitiminin uygulandýðý durumlar;

-Boþaltýmý kontrol edememe

( Dýþký kaçýrma )

-Omurilik yaralanmalarý

-Kabýzlýk þikayetleri

-Diðer...

· Problem tespit edildiðinde önceki boþaltým alýþkanlýðýnýzý göz önünde bulundurulmalý ( haftada kaç kez boþaltým? Saat kaçta? )

· Þu anda kaçýrma oluyorsa ne zaman oluyor ( Sabah mý? Öðle mi? Akþam mý? Yemeklerden ne kadar sonra?) kayýt edilmeli

· Dýþkýnýn özelliði nasýl ( Rengi? Kývamý? Kanlý mý? ) kayýt edilmeli

· Elde ettiðiniz bilgiler doðrultusunda her gün yemeklerden yarým saat sonra 30 dakika kadar tuvalet ya da komod da oturulmalý

· Basý yarasý oluþmamasý için

Komod da sürtünmelerden kaçýnýlmalý

· Bu iþlemden 15 dakika önce saat kadraný yönünde karýna hafif masaj yapýlarak barsak hareketleri uyarýlabilir

· Ýþleme yardýmcý olmak için her gün ayný saatlerde yemek yemeye çalýþýlmalý

· Sindirime yardýmcý lifli ve posalý gýdalar alýnmalý ( kepekli ekmek, sebze, meyve gibi..)

 

· Mümkünse meyveleri kabuklarý ile tüketilmeli

· Her gün saat 19.00 ( yatmadan üç saat öncesine ) kadar düzenli aralar ile 8- 10 bardak su alýnmalý

· Düzenli egzersiz yapýlmalý

· Saðlýk ekibi ve ailenizle iþbirliði içinde olunmalý

· Komod, sürgünün temizliðini önce çamaþýr suyu sonra sabunlu su ve en son sýcak su ile iyice durulayarak yapýlmalý

· Tuvalet temizliðine çok önem verilmeli

 
< nceki   Sonraki >